Reglement & voorwaarden Antwerp Pole Academy

ALGEMEEN 

De inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Het gaat om een overeenkomst tussen Antwerp Pole Academy en een natuurlijk persoon (hierna ‘de cursist vernoemd) of een bedrijf (hierna ‘de organisatie’ vernoemd) 

Door het invullen van een inschrijvingsformulier voor de wekelijkse lessen, workshops, dansvoorstellingen,… en het betalen van het lidgeld/toegangsgeld bevestig je je definitieve inschrijving. Lidgelden kunnen gedeeltelijk of geheel teruggestort worden mits tijdig (lees: vóór aanvang van de eerstvolgende les) voorleggen van een medisch attest.  

Betaling van het inschrijvingsgeld gebeurt binnen de vooropgestelde termijnen. Uw inschrijving is bindend en zelfs als u vroegtijdig zou stoppen met de lessenreeks of andere blijft het inschrijvingsgeld verschuldigd. 

DE LESSEN 

De cursisten dienen op tijd naar de les te komen (een 10-tal minuten vooraf), zodat zij op het aangegeven tijdstip de les kunnen aanvatten. Gelieve er ook rekening mee te houden dat je omkleden wat tijd in beslag kan nemen.  

De lessen bouwen op en er worden regelmatig nieuwe technieken aangeleerd.  

Het is dan ook aangeraden geen enkele les te missen! Kan je er een keertje toch niet bij zijn? Geef je docent(e) dan een seintje via één van de gecommuniceerde kanalen. Gemiste lessen worden niet terugbetaald en kunnen ook niet overgedragen worden naar een volgende lessenreeks. Je mag wel een les in een andere lessenreeks volgen in de week dat je een les gemist hebt, indien er voldoende plaats is in de vervangles, en mits toestemming van Antwerp Pole Academy. 

Mocht je door blessures of ander fysiek letsel belet zijn de lessen actief mee te volgen, ben je nog steeds welkom om naar de lessen te komen en toe te kijken – ook daar kan je veel van leren!  

Indien lessen door overmacht geannuleerd moeten worden, worden deze enkel per hoogst uitzonderlijk terugbetaald. Indien mogelijk zal er dan naar alternatieven gezocht worden, zoals bijvoorbeeld online lessen of korting op een volgende lessenreeks. Dit is echter geen verworven recht en is steeds afhankelijk van de situatie. 

We gaan voor een losse, gezellige en stimulerende sfeer tijdens de lessen: er wordt regelmatig een grapje gemaakt en inbreng wordt gewaardeerd. Maak het echter niet te bont! De docenten zijn gemachtigd elke cursist die de lessen stoort door onaanvaardbaar gedrag de toegang tot de lessen te ontzeggen. 

Respect en inclusie worden hoog in het vaandel gedragen bij Antwerp Pole Academy. Onze cursisten komen van alle levenspaden en achtergronden. Pestgedrag, discriminatie en geweld (zowel verbaal als fysiek) worden niet toegestaan. Bij een eerste vergrijp wordt een waarschuwing gegeven, bij een tweede vergrijp wordt de cursist voor de duratie van de lessenreeks geschorst, bij een derde vergrijp of bij een zeer ernstig vergrijp wordt de cursist onverbiddelijk de toegang tot de dansschool ontzegd zonder teruggave van betaalde lesgelden. 

Het is niet toegelaten te eten tijdens de lessen. Water en (niet-alcoholische) dranken zijn toegestaan en worden ook aangemoedigd: er wordt soms stevig gezweet tijdens de lessen, dus hydrateren is aangeraden. 

Wie door herhaaldelijke (onrechtmatige) afwezigheid achterop geraakt of de groep in hun ontwikkeling tegenhoudt, kan heringedeeld worden in een andere groep. 

Tijdens de lessen mag de danszaal niet betreden worden door derden, tenzij de docent dit toestaat. 

We proberen steeds alle lessen die we voorzien hebben te laten doorgaan, maar we hanteren wel een minimum aantal inschrijvingen van 5 cursisten. Bij minder dan 5 inschrijvingen behouden we het recht om de lessenreeks te annuleren. Het lesgeld wordt dan terugbetaald. 

Uit veiligheidsoverwegingen en om de kwaliteit van de lessen te bewaken is er ook een maximum aantal cursisten per lesgroep vastgesteld. De datum van betaling van het lidgeld bepaalt de inschrijvingsdatum. Indien er voldoende inschrijvingen zijn om een extra lessenreeks op te richten en mits er een geschikte locatie voor  handen is, kan een bijkomende lessenreeks ingericht worden. 

KLEDIJ 

Voor de cursisten zijn volgende kledingsuggesties van tel: 

 • Heels zijn wenselijk tijdens de Pole Choreo lessen. Tijdens de andere lessenreeks graag sokken of blote voeten.
 • Kleren waar je je comfortabel en goed voelt, bij voorkeur een shortje en topje. Voor paaldans is het essentieel dat er voldoende skin is voor grip. 
 • Kniebeschermers zijn een absolute aanrader bij Pole Choreo. Die zorgen ervoor dat je knieën ten allen tijde beschermd zijn.  
 • Hand en armjuwelen worden ten allen tijde uitgedaan bij het gebruik van de danspaal. Deze kunnen namelijk schaden veroorzaken. 

VERZEKERING

Antwerp Pole Academy heeft een aansprakelijkheidsverzekering en een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. De cursisten zelf zijn niet verzekerd via Antwerp Pole Academy.

INFRASTRUCTUUR & VEILIGHEID 

Cursisten mogen tijdens de lessen de danszaal enkel verlaten als ze daartoe de toestemming gekregen hebben van de docent(en). Derden mogen de dansruimte niet betreden zonder toestemming. 

Er geldt een algemeen rookverbod binnen de gebouwen. Het gebruik van om het even welk stimulerend middel, wanneer hiervoor geen medisch attest bestaat, is verboden. 

De cursisten houden de kleedkamers en danszaal proper. Afval wordt gedeponeerd in de daartoe voorziene vuilnisbakken. Na de lessen worden de kleedkamers en zaal opgeruimd. Verloren goederen worden verzameld in een daartoe voorziene plaats.  

AANSPRAKELIJKHEID 

Antwerp Pole Academy is niet aansprakelijk voor diefstal, schade en/of beschadiging van persoonlijke eigendommen in en rondom het pand en tijdens activiteiten buiten de dansschool.  

ORDE & TUCHTMAATREGELEN 

Wanneer een cursist (of de ouders, familie of sympathisanten) van Antwerp Pole Academy de voorwaarden in dit reglement niet naleeft en/of de goede werking van de dansschool verstoort, zijn er verschillende maatregelen die toegepast worden. Deze zijn, in de volgorde waarin ze worden toegepast: 

 • Een waarschuwing: een mondeling waarschuwing van de docent.  
 • Een schriftelijke waarschuwing 
 • Een aanmelding bij de administratie: door de docent aan de zaakvoerder, 

Tatiana Jaenen.  Wanneer het gedrag van de cursist (of de familie, ouders of sympathisanten) aanhoudt, ondanks de voorgaande maatregelen, zijn er een aantal sancties die genomen kunnen worden. Deze sancties zijn: 

 • Een schorsing: d.w.z. dat de desbetreffende cursist voor een bepaalde periode de lessen/activiteiten van Antwerp Pole Academy niet mag volgen. 
 • Een uitsluiting: d.w.z. dat de desbetreffende cursist definitief uit Antwerp Pole Academy wordt verwijderd. 

De docent brengt Tatiana Jaenen via aanmelding op de hoogte van het wangedrag van de cursist (of ouders, familie of sympathisanten). Tatiana Jaenen beoordeelt de situatie en beslist de tuchtmaatregel die aan de betrokken cursist zal voorgelegd worden. De tuchtmaatregel wordt schriftelijk en gemotiveerd aan de gesanctioneerde cursist ter kennis gebracht. De tuchtmaatregel is onmiddellijk van kracht. Deze sanctie is onaanvechtbaar. 

PRIVACY en AVG (GDPR) 

De cursisten geven met de ondertekening van dit reglement hun toestemming om afbeeldingen en video’s waarvan zij een deel uit maken te mogen gebruiken ter promotie of commercialisatie van Antwerp Pole Academy. Dit kan gebeuren via verschillende kanalen, zoals sociale media als facebook, instagram, onze website en andere sociale media kanalen die in de toekomst worden gebruikt door Antwerp Pole Academy. Het staat je echter steeds vrij te weigeren te poseren voor foto’s of video’s. 

Ook kunnen er foto’s op een affiche of flyer gebruikt worden, dit echter nooit zonder jouw uitdrukkelijke toestemming. 

Je e-mailadres wordt in een lijst geplaatst die enkel wordt gebruikt ter promotie van evenementen georganiseerd door Antwerp Pole Academy en ter communicatie om de goede werking te garanderen. 

De gegevens van de cursisten worden niet doorgegeven aan derden, tenzij dit nodig is om de werking van de dansschool te garanderen. De nodige gegevens worden doorgegeven aan de verzekering. 

Hoe verzamelen wij jouw gegevens? 

Antwerp Pole Academy verwerkt persoonsgegevens die ofwel (1) vergaard bij contact met jou, ofwel (2) door jou verstrekt zijn met het oog op het leveren van onze diensten, ofwel (3) vergaard worden door ons ingevolge je gebruik van onze diensten.

Hoe beschermen wij jouw gegevens? 

Wij beschermen jouw gegevens door het nemen van technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen, zoals het nemen van de vereiste: 

 • Technische beveiligingsmaatregelen op de vlakken van toegang, bewaring en bescherming tegen toegang van buitenaf van de media waarop persoonsgegevens opgeslagen kunnen worden, 
 • Organisatorische maatregelen, zoals het bijhouden van een dataregister, het naleven van een databeleid, het afdwingen van garanties van onze contractpartners, 
 • Maatregelen om de bewaarde data als vertrouwelijk te behandelen. 

Ondanks de veiligheidsmaatregelen die wij nemen, is het belangrijk te weten dat de gegevensoverdracht via het internet niet zonder gevaar verloopt en ook jij de nodige voorzorgen dient te nemen wanneer je gegevens naar ons via het internet stuurt.  

Cookiepolicy 

Je kan cookies uitschakelen. 

Je kan vragen dat we je gegevens niet gebruiken voor marketingdoeleinden. Indien je marketingcommunicatie van ons ontvangt kan je je steeds uitschrijven daarvoor (opt-out). Dit kan via: 

 • De uitschrijflink die onderaan elke e-mail staat die je van ons ontvangt, 
 • Ons voorkeurencentrum, waar je kan aangeven welke communicatie je wilt ontvangen – ook bereikbaar via de link onderaan elke e-mail die je van ons ontvangt, 
 • Het sturen van een e-mail naar info@antwerppoleacademy.com 

Rechten op je gegevens 

Je kan je rechten uitoefenen door Antwerp Pole Academy te mailen op info@antwerppoleacademy.com. 

 • het recht van toegang tot je gegevens; 
 • het recht om gegevens te verbeteren; 
 • het recht op wissen en vergetelheid; 
 • het recht op beperking van de verwerking; 
 • het recht op gegevensportabiliteit; 
 • het recht van verzet en geautomatiseerde individuele besluitvorming; 
 • het recht om een klacht in te dienen. 

Voor meer informatie rond alles in verband met onze policy rond gegevensbeheer, cookies en andere GDPR materie: Ga naar onze Privacy Policy pagina.

AFSLUITER 

Antwerp Pole Academy kan steeds inbreuken op dit reglement of enige andere onaanvaardbare handelingen van de cursisten en/of derden, zowel binnen als buiten de vereniging, bestraffen met een tijdelijke of permanente uitsluiting. Deze beslissingen zijn onaanvechtbaar. Cursisten, maar ook ouders, partners, familieleden, derden,…, die door hun gedrag of uitlatingen de goede werking en het doel van Antwerp Pole Academy in gedrang brengen kunnen gesanctioneerd worden. 

De inschrijving betekent het onvoorwaardelijk akkoord met dit reglement.